Informacion i përgjithshëm lidhur me përfitimin nga programet e rindërtimit

Personat të cilët kanë pësuar humbje njerëzore, në banesat apo pronat e tyre, kanë të drejtë të  përfitojnë vetëm në një prej programeve të procesit të rindërtimit.  
  • Familjet,  kanë humbur banesat si pasojë e shembjeve  ndërtesave (pallateve), përfitojnë  nga programi i zhvillimit  zonave  reja, nga programi i rindërtimit  godinave   njëjtin truall, ose programi i fondit  banesave.
  • Familjet  qytet,  kanë humbur shtëpitë individuale si pasojë e shembjes, përfitojnë nga  programi i zhvillimit  zonave  reja, programi i granteve  rindërtimit, ose programi i fondit  banesave.
  • Sipërfaqja e banesës  i kalohet  pronësi përfituesve,  ndërtesat e realizuara  kuadër   programit  zhvillimit  zonave  reja ose  banesat e programit  fondit  banesave, llogaritet sipas tabelës A,  i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
  • Përfituesit ruajnë  drejtën e pronësisë për truallin e shtëpisë individuale, përveç rastit kur  për nevoja  zhvillimit  programeve  rindërtimit, prona truall shpronësohet ose kompensohet. 
  • Kur zona e re për zhvillim do  realizohet me shtëpi banimi individuale, familjet përfitojnë   pronësi shtëpi individuale banimi me sipërfaqe ndërtimi  llogariten sipas tabelës B,  i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.  këto raste, përfituesit ruajnë   drejtën e pronësisë për sipërfaqen e truallit,  rezulton si diferencë e truallit  shtëpisë individuale  shembur me truallin e shtëpisë individuale banimi  re  përfitojnë, nëse ka, përveç rastit kur, për nevoja  zhvillimit  programeve  rindërtimit, kjo sipërfaqe trualli shpronësohet ose kompensohet. 
  • Përfituesi do  heqë dorë nga e drejta e pronësisë  favor  shtetit prej sipërfaqes  truallit  shtëpisë individuale  shembur, e barabartë me truallin e shtëpisë  re individuale.
  • Familjet  fshat,  kanë humbur shtëpitë individuale jashtë ose brenda zonës  urbanizuar  territorit rural, si pasojë e shembjes, përfitojnë nga programi i zhvillimit  zonave  reja ose programi i granteve  rindërtimit në të njëjtën mënyrë si familjet në qytet. 
  • Familjet  kanë dëmtime  banesa ose shtëpi individuale nga fatkeqësia natyrore,  cilat nuk kanë nevojë  rindërtohen nga e para, trajtohen me grante rikonstruksioni. 
  • Shoqëritë tregtare,  vogla e  mesme, vendet e kryerjes  aktivitetit   cilave janë dëmtuar dhe/ose zhvendosur për shkak  fatkeqësisë natyrore, vërtetuar me dokumente zyrtare, me qëllim rikonstruksionin e shpejtë ose sigurimin e mjediseve  përshtatshme për kryerjen e veprimtarisë nga punëmarrësit përfitojnë mbështetje ekonomike. 
 
Tabela A 
Përbërja familjare 
Struktura e apartamentit 
Sipërfaqja  metër 
katrorë (m2) 
Deri  2 anëtarë 
1+1 
45 m2 deri  60 m2 
2 deri  4 anëtarë 
2+1 
75 m2 deri  80 m2 
5 e  shumë anëtarë 
3+1 
90 m2 deri  100 m2 
 
Tabela B 
 
Përbërja familjare 
Sipërfaqja  metër 
katrorë (m2) 
Deri  2 anëtarë 
60 m2 deri  70 m2 
2 deri  4 anëtarë 
70 m2 deri  80 m2 
5 e  shumë anëtarë 
Jo  pak se 90 m2