Rreth Nesh

Shërbimet

Llojet e shërbimeve juridike që ofrohen nga Klinikat e Ligjit

Sherbimet Juridike - Zyra Tiranë

- Dhënia e këshillimit për çështje administrative;
- Përgatitja e dokumenteve të nevojshme për të vënë në lëvizje administratën publike;

Sherbimet Juridike - Zyra Durrës

- Dhënia e këshillimit për çështje administrative dhe civile;
- Përgatitja e dokumenteve të nevojshme për të vënë në lëvizje administratën publike;
- Përfaqësimi përpara organeve administrative;
- Përgatitja e akteve të nevojshme për të vënë në lëvizje gjykatën;
- Ofrimi i këshillimit, përfaqësimit dhe mbrojtjes përpara gjykatës në çështjet administrative dhe civile.

Sherbimet Juridike - Zyra Vlorë

- Dhënia e këshillimit për çështje administrative dhe civile;
- Përgatitja e dokumenteve të nevojshme për të vënë në lëvizje administratën publike;
- Përfaqësimi përpara organeve administrative;
- Përgatitja e akteve të nevojshme për të vënë në lëvizje gjykatën;
- Ofrimi i këshillimit, përfaqësimit dhe mbrojtjes përpara gjykatës në çështjet administrative dhe civile.

Sherbimet Juridike - Zyra Shkodër

- Dhënia e këshillimit për çështje administrative dhe civile;
- Përgatitja e dokumenteve të nevojshme për të vënë në lëvizje administratën publike;
- Përfaqësimi përpara organeve administrative;
- Përgatitja e akteve të nevojshme për të vënë në lëvizje gjykatën;
- Ofrimi i këshillimit, përfaqësimit dhe mbrojtjes përpara gjykatës në çështjet administrative dhe civile.